www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Referat fra generalforsamling d. 25/4 kl. 19.00
i Erslev Kalkovn.

Der var mødt 18 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Poul Møller var fraværende grundet arbejde.

1. Valg af dirigent, Forslag Carl Garder. Carl blev valgt.

2. Formandens beretning, Herunder vedtagelse af næste års kontingent.

Beretning er under dagsorden. Kontingent er efter indstilling fastsat til uændret kr. 100.

Formandens beretning godkendt. Fremgang på 3 medlemmer.

3. Fremlæggelse af regnskabet. Regnskabet godkendt. Underskud på kr. 183,00. Flere års vandforbrug betalt i 2017. Beholdning på kr. 89.975,00. Regnskabet godkendt.

4. Valg til bestyrelsen.

På valg er Vagn Krog, Knud Sørensen og Jens Haaning. Vagn og Jens genvalgt. Nyvalgt Per Wiben. Knud Sørensen ønskede ikke genvalg.

Ulla Knudsen og Mads Lilleriis valgt til suppleanter.

5. Valg af revisor, på valg er Karl Garder. Genvalgt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen.

Indbetales kontingentet senest her i apr. deltager du i lodtrækningen om 3X2 fl. vin. Kresten Nygaard, Bo Næsby og Jørgen Larsen udtrukket.

Generalforsamlingen, som sluttede med at formanden gav blomster til Karen Marie, Vagn og Knud. De har alle ydet en stor indsats i foreningen, og har siden sidste generalforsamling rundet 70 års fødselsdag.

Efter kaffen med bestyrelsens hjemmebag, viste Per Wiben og Iver Søndergaard billeder fra Erslev i gamle dage. Knud og andre med lang historie i byen, fortalte om dem. Arbejdet med at lave en bog og en hjemmeside med de gamle billeder, er påbegyndt.

I løbet af aftenen spillede Vagn Krogh og Erik Larsen til fællessangene, ”Lev dit liv mens du har det”, ”Jeg ved en lærke rede”, og ”Erslev sangen”.

Aftenen var som sædvanlig gratis for medlemmerne.

Beretning:

Så gik der igen et år. 2017 har været et år som på mange måder ligner mange af de tidligere for kalkovnen. Vi fornemmer at besøgstallet er nogenlunde konstant. Det fornemmes at antallet af sporadiske besøg er faldende, og derfor drøfter vi også om åbningstiden skal reduceres til efteråret. Vi har åben helt frem til sidst i oktober hver dag fra 1. maj.

Til gengæld er antallet af grupper måske det der skal satses mere på. Her kan man så bestille tid og aftale det i forvejen eller ringe når man kommer frem. Det vil vi drøfte i bestyrelsen. Det er jo bestyrelsesmedlemmerne der på skift har låsevagten.

I 2011 havde vi gang i et større restaurerings arbejde. Det nyder vi stadig glæde af, men igen i år efter år skal Svend og Jens, måske også Ejgil haft gang mureskeen til afskalning som komme hvert år.

Den milde vinteren har igen været nådig, og nu ser vi frem til den 14. åbnings sæson.

Vi har et mindre underskud, som kan forklares, men det kommer under kassererens beretning.

De traditionelle arrangementer er afholdt, Sch. Hans, fri lufts gudtjeneste,

Adventskomsammen, og så holdt beboerforeningen fastelavnsfest her.

Et godt samarbejde med beboerforeningen, hvor vi i fællesskab udvikler de fællesområder som giver Erslev identitet, er såre vigtig.

I lange perioder havde vi en gæst, vagabonden Brian. Han boede i shelterne og brugte velfærdsfaciliteterne i Kalkovnen. Jeg er sikker på vi kunne ansætte ham i perioder, som opsynsmand, men jeg er ikke sikker på det er en god ide. Han gør ingen fortræd, nyder at være her, det kan vi godt forstå, men det giver også nogle udfordringer når det bliver flere måneder.

Arbejdet med at samle billeder og historier der knytter sig til billeder fra sognets historie og liv, besluttede vi for en del år siden. Iver Søndergaard som vi flere gange har haft på efter generalforsamlingen havde ideen, og Knud Sørensen har taget tråden op, og sammen med Iver og flere af de der var børn i Erslev, gået i gang med et større arbejde, men herom senere.

Bestyrelsen foeslår uændret kontingent.

Tak til vore medlemmer, og til bestyrelsen for endnu et år. Til museet og Henrik Madsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 
Erslev Kalkovns Venner