www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 21. oktober
kl. 19.00 hos Peter Therkildsen


Dagsorden:

1. Siden sidst.
Foreningernes dag i Ø. Jølby skole. Peter, Poul og Vagn holdt stand ved Skolernes dag i Ø Jølby, iflg. dem en blandet succes.

Evaluering af sæsonens åbning.

Åbningstiderne foreslås ændret til kl. 10.00 i stedet for 8.00

Markedsføringen.

Facebook og hjemmeside bruges mere målrettet for at skaffe nye medlemmer. Poul og Henrik sørger for det.

Er det ikke nok laves en husstandsomdelt folder, som omdeles i Erslev og omegn, for at skaffe flere medlemmer.

Græsslåningen.

Planen for græsslåning gik lidt i udu i år, der foreslås en fast plan for hele året 2020. Plan laves på næste bestyrelsesmøde

Det er besluttet at så engblanding på nogle skråninger som forsøg. Skal sås i efteråret, hvem gør det?

Giv lige besked til formanden hvis der er en der tager sig af det.

Karen Marie sender regning for slåning af græs på Shelterplads, (½ udgift for slåning, ½ udgift til reparationer af traktor samt ½ udgift til benzin)

Vedligeholdelsen.

Skorstenen er blevet renoveret og malet med lån af en lift, med Svend og nogle af bestyrelsens lørdagsarbejde.

Bygningerne er blevet rigtig fine og ordentlige.

2. Foreningens økonomi.

Der er ca. 100-110 medlemmer og økonomien er som sidste år næsten i balance. Karen Marie vil prøve at få regnskabet færdig til bestyrelsesmødet i marts.

Der udsendes kontingent opkrævning i marts, med opfordring til at registrere medlemmernes email adresse til fremtidig kommunikation, nyhedsbrev etc.

Kan Kalkovnen blive en større del af museet fremover eller er der andre muligheder for at skaffe penge til bygningen. – opgaven er at komme med forslag til næste bestyrelsesmøde.

3. Bogen, hvor langt er vi? Hvordan lancerer vi den? Praktiske spørgsmål.

Udgivelsen af bogen er udsat til foreningens generalforsamling. ” Bogholdet” mener det er muligt at få bogen færdig til den tid.

Pw sender brev til Morsø Fonden og takker for bidraget til bogen

Hvordan med bogens økonomien?

Knud Sørensen mener at de 16.500,- kr. der er givet fra fonde er nok til at få bogen trykt.

Der ønskes trykt 300 bøger til salg. Salgsprisen er bestemt på et tidligere møde og formidlet til ”Bogholdet” som giver besked til bestyrelsen, hvis der kommer afvigelser.

4. Advents arrangementet.

Adventsmødet afholdes søndag d. 1. december kl. 14.30., bestyrelsen mødes lørdag kl. 10.00 for at klargøre

Præst og datter kontaktes af Peter

Christina bager 50 boller

Halm leveres af Peter

Annonce bestilles af Peter – skal også sendes til Poul og Henrik for at få den på Facebook og hjemmesiden.

Kakao leveres af Annemarie og Peter

5. Vinterklargøringen.

Jens kontrollerer om bygningerne er klar til vinter

6. Generalforsamlingen i april måned.

Generalforsamlingen holdes onsdag d. 29. april i forsamlingshuset, (er bestilt).

Bogen promoveres og salget starter på generalforsamlingen.

Skal der mere underholdning til ???

Husk annonce i avis mindst 3 uger før generalforsamling.

Generalforsamlingen annonceres ligeledes på Facebook og hjemmeside


7. Eventuelt herunder forslag til næste møde.

Næste bestyrelsesmøde d. 4. marts ved Vagn

Karen Marie er kontaktet af Ib Madsen ang. Gl. hjemmeside og hun har sløjfet den da den ikke bruges mere.

Referant
Per Wiben


 
Erslev Kalkovns Venner